AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Bilingvní sekce

Dvouletý vzdělávací program je přednostně určen dětem z českých rodin, bez předchozích znalostí francouzštiny, dětem, které mají chuť a vůli učit se cizí jazyk a studovat v mezinárodním prostředí.

Cílem tohoto programu je osvojení francouzštiny do takové míry, aby mohli být žáci bez obtíží od třetího roku studia  (7. třída, 5ème) na Francouzském lyceu v Praze (LFP) integrováni do francouzských tříd. Důraz je kladen na všechny jazykové kompetence, běžnou slovní zásobu, ale i školní terminologii a osvojení jiného vzdělávacího systému.

Náplň Dvouletého Bilingvního Programu

1. Třída Ci bilingue (český 5. ročník)

– Intenzivní výuka francouzštiny každý den (10 hodin týdně, v malých skupinách).

– Důraz zejména na aktivní mluvení a osvojování francouzštiny jako školního jazyka.

– Výuka povinných předmětů dle schválených osnov MŠMT (český jazyka a literatura, vlastivěda) probíhá v češtině a je bez nutných srovnávacích zkoušek. Na základě povolení vydaného MŠMT a v souladu s §18c odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. vystavují české kmenové školy vysvědčení na základě známek z LFP po celou dobu povinné školní docházky až do 9. třídy.

– Adaptace na francouzský vzdělávací systém, jeho fungování a kulturu.

– Na začátku roku probíhá třídenní integrační pobyt (škola v přírodě).

2. Třída 6ème bilingue (český 6. ročník)

– Intenzivní výuka francouzštiny 8 hodin týdně, v malých skupinách.

– Přizpůsobená výuka ve francouzštině ve všech předmětech (kromě českého jazyka a dějepisu).

– Programy splňují požadavky francouzských osnov, aby žáci mohli od následujícího roku přejít plně do francouzského systému.

– Pravidelně probíhají výměnné programy s Francouzským institutem v Praze a dalšími institucemi.

Následující rok (třída 5ème – český 7. ročník)

Absolventi dvouletého bilingvního programu jsou zařazeni do francouzských tříd se zajištěnou podporou ve francouzském jazyce. Výuka probíhá plně pouze ve francouzštině, dle francouzských vzdělávacích osnov. Žáci se neodhlašují z kmenových škol, vysvědčení je vystaveno na základě převodu známek z LFP.

Na začátku roku probíhá týdenní integrační pobyt s novými spolužáky z francouzských tříd.

Jak se přihlásit do bilingvní sekce Francouzského lycea v Praze?

Počet žáků přijímaných do bilingvní sekce je přibližně 15 žáků za rok. Z tohoto důvodu skládají zájemci o bilingvní sekci přijímací zkoušky. K přijímacím zkouškám zveme žáky 4. tříd (přednostně, neboť věkově odpovídají svým budoucím spolužákům) a 5. tříd.

Zkoušky se skládají ze školního testu z českého jazyka (nikoli Cermat), v délce 90 minut, a školního testu z matematiky, v délce 30 minut. Testem z českého jazyka chceme prověřit především jazykové předpoklady uchazeče, bohatost slovní zásoby v češtině a schopnost porozumět textu. V matematice je cílem zjistit předpoklady logického myšlení a zvládnutí základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení a dělení).